Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Co to jest JPK?

JPK to skrót od Jednolity Plik Kontrolny, który jest elektronicznym zestawieniem danych z ksiąg podatkowych i ewidencji podatkowych. JPK jest obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT i musi być przesyłany do systemu Ministerstwa Finansów co miesiąc lub co kwartał, w zależności od formy rozliczenia. JPK ma na celu ułatwienie kontroli podatkowej i zapobieganie oszustwom.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) składa się z dwóch głównych części. Są to:

Część ewidencyjna: Zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Część ta zawiera szczegółowe dane informacyjne, zarówno opcjonalne, jak i obowiązkowe dla części deklaracyjnej.

Część deklaracyjna: Obejmuje deklarację VAT-7 i VAT-7K.

Dodatkowo, struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów:

 • Nagłówek
 • Podmiot1
 • Deklaracja
 • Ewidencja
 • SprzedażWiersz (tylko dla JPK_V7M i JPK_V7K)
 • SprzedażCtrl (tylko dla JPK_V7M i JPK_V7K)

Istnieją różne rodzaje plików JPK, w zależności od rodzaju danych, które zawierają. Najczęściej spotykanymi są JPK_VAT (zestawienie sprzedaży i zakupu z deklaracją VAT), JPK_FA (faktury), JPK_GV (ewidencja członka grupy VAT) i JPK na żądanie (plik generowany na wniosek organu podatkowego) .

Kto jest zobowiązany do składania JPK i kiedy należy generować plik?

Do składania JPK jest zobowiązany każdy przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję w formie elektronicznej. Rodzaj i częstotliwość składania JPK zależy od tego, czy jest się czynnym podatnikiem VAT, jaką formę rozliczenia się z VAT się wybiera, oraz jaką formę księgowości stosuje.

JPK_V7 to nowa struktura JPK, która zastąpiła dotychczasowy JPK_VAT i deklarację VAT od października 2020 roku. JPK_V7 należy wysyłać co miesiąc, niezależnie od tego, czy rozlicza się VAT miesięcznie czy kwartalnie.

Pozostałe struktury JPK to JPK_FA (faktury), JPK_PKPiR (księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), JPK_KR (pełna księgowość), JPK_MAG (magazyn), JPK_WB (rachunki bankowe) i JPK_FA_RR (faktury RR). Wymienione powyżej struktury należy przekazywać na żądanie organu podatkowego w trakcie kontroli.

Od 2024 roku obowiązek regularnego przekazywania urzędowi JPK w zakresie ksiąg będzie dotyczył największych podatników (o obrotach przekraczających 50 mln zł) oraz grup podatkowych. W 2025 roku obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy obowiązani do składania ewidencji JPK_VAT, a w 2026 roku – pozostali podatnicy.

Jakie dane zawarte są w JPK?

W plikach JPK znajdują się informacje takie jak: dane podatnika, okres rozliczeniowy, rodzaj pliku, numery faktur, kwoty netto i VAT, nazwy i NIP-y kontrahentów, stawki podatku, daty wystawienia i otrzymania dokumentów, daty sprzedaży i zakupu, przedmiot i cel transakcji, informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, imporcie, eksporcie, odwrotnym obciążeniu itp. Format pliku JPK jest zgodny ze standardem XML. Zakres zawartych danych różni się w zależności od konkretnego rodzaju pliku. Przykładowo JPK_VAT zawiera szczegółowe informacje o wszystkich dokonanych transakcjach zakupu i sprzedaży przez czynnych podatników VAT, które są zawarte w rejestrze zakupu i sprzedaży VAT. Informacje te obejmują:

 • Kwoty transakcji, dane dotyczące kontrahentów, dane produktów i usług,
 • Dokładne terminy wystawiania/otrzymywania dokumentów, daty zakupów/sprzedaży, przedmiot i cel transakcji,
 • Stawki podatku – 0%, 5%, 8%, 23%, zwolnienie z opodatkowania,
 • Szczegółowe informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, imporcie, eksporcie,
 • Informacje o odwrotnym obciążeniu,
 • Dane o powstaniu obowiązku podatkowego.

JPK_PKPIR: Dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów. W pliku wykażą oni m.in. wartość poniesionych kosztów, wartość osiągniętego dochodu, wartość spisu z natury na początek oraz koniec roku, informacje dotyczące poszczególnych wierszy podatkowej księgi przychodów i rozchodów takich jak: liczba porządkowa, data zdarzenia, numer dokumentu księgowego, dane kontrahenta, przychód i wydatki.

JPK_EWP: Dotyczy przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie ewidencji przychodów (ryczałtu).

Inne pliki JPK mogą obejmować księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciąg bankowy (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), faktura VAT (JPK_FA).

Kto nie jest zobowiązany do składania JPK?

Nie muszą składać JPK podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów (200 000 zł) lub ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów lub usług. Jednak nawet podatnicy zwolnieni z VAT mogą być zobowiązani do sporządzenia i przekazania JPK na żądanie organu podatkowego w trakcie kontroli. W takim przypadku muszą przygotować pliki JPK zgodnie z formą prowadzenia księgowości i ewidencji, np. JPK_FA (faktury), JPK_PKPiR (księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), JPK_WB (rachunki bankowe) itp.

Czy JPK to deklaracja?

JPK_VAT to rodzaj JPK, który dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Jak zostało to już wspomniane, JPK_VAT składa się z dwóch części: ewidencji VAT i deklaracji VAT.  JPK_VAT z deklaracją to dokument, który zastąpił dotychczasowe deklaracje VAT i pliki JPK_VAT od 1 października 2020 r.

JPK to ogólna nazwa dokumentu elektronicznego, a JPK_VAT to konkretny rodzaj JPK dotyczący rozliczeń VAT. JPK_VAT zawiera deklarację VAT, więc można powiedzieć, że JPK_VAT to deklaracja, jednak należy mieć na uwadze fakt, że nie każdy JPK jest deklaracją.

 

Co grozi za nie wysłanie JPK?

JPK jest obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT.

Nie wysłanie JPK w terminie może mieć poważne konsekwencje, takie jak:

 • Kara finansowa do 120 stawek dziennych w przypadku wykroczenia skarbowego lub do 720 stawek dziennych w przypadku przestępstwa skarbowego,
 • Kontrola podatkowa, która może wykryć nieprawidłowości lub zaległości w rozliczeniach.

Aby uniknąć nadmienionych konsekwencji, należy zawsze wysyłać JPK w terminie, czyli do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli wystąpią jakieś problemy techniczne lub błędy w pliku, należy je jak najszybciej poprawić i ponownie przesłać plik. W razie wątpliwości, można skorzystać z pomocy specjalistów lub programów księgowych, które ułatwiają tworzenie i wysyłkę JPK.

Co grozi za brak JPK?

Brak JPK może być traktowany jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od okoliczności. Kara za niezłożenie JPK może wynieść od 200 PLN do nawet 199 995,20 PLN. Ponadto brak JPK może stać się przyczyną przeprowadzenia kontroli skarbowej. Aby uniknąć tych konsekwencji, należy zawsze wysyłać JPK w terminie, czyli do 25. dnia każdego miesiąca.

Czy JPK jest dokumentem księgowym?

Tak, JPK (Jednolity Plik Kontrolny) jest dokumentem księgowym. Jest to ustandaryzowany zbiór danych, który generuje się z systemów informatycznych wspierających księgowość przedsiębiorców rozliczających podatek od towarów i usług (VAT). JPK ma szczególne znaczenie, gdy bierzemy pod uwagę tak zwane kontrole krzyżowe, związane z jednoczesnym sprawdzaniem przedsiębiorcy oraz jego kontrahentów.

Czy JPK to księgi podatkowe?

Tak, JPK (Jednolity Plik Kontrolny) może być traktowany jako forma ksiąg podatkowych. W ramach zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład, podatnicy PIT oraz podatnicy CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Wszystkie księgi i ewidencje podatkowe muszą być przesyłane w formie ustrukturyzowanej.

W praktyce JPK to elektroniczna kopia ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych. Dzięki JPK organ podatkowy będzie mógł ustalić podstawę opodatkowania dla celów podatku dochodowego i tym samym zweryfikować prawidłowość dokonywanych wpłat.

Czy w JPK widać treść faktury?

Nie, Jednolity Plik Kontrolny nie zawiera pełnej treści faktury. JPK jest elektronicznym zapisem danych z ksiąg rachunkowych, które są przesyłane do urzędu skarbowego w celu kontroli. Zawiera on informacje niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Jednakże szczegółowe informacje zawarte na fakturze, takie jak opis towaru czy usługi, nie są widoczne w JPK. W praktyce JPK to zestawienie danych z faktur, a nie ich dokładne kopie.

Czy noty księgowe ujmuje się w JPK?

Tak, noty księgowe mogą być ujmowane w JPK. Nota księgowa może być uznana za inny dowód księgowy i jednocześnie stanowić podstawę do zapisów w księdze przychodów i rozchodów. W przypadku not korygujących, które są specyficznym rodzajem not księgowych, są one ujmowane w JPK V7. Noty korygujące są wystawiane, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru bądź usługi. Należy zaznaczyć, że zasady wystawiania not księgowych nie zostały określone w żadnym z przepisów prawnych. Aby nota mogła stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych, musi spełnić ogólne warunki określone dla dowodów księgowych w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Hogart JPK – Twój program finansowo – księgowy

Wywiązywanie się z obowiązku składania JPK może powodować liczne trudności; zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw. Aby uniknąć konsekwencji w postaci sankcji za nieprawidłowo wypełniony bądź niezłożony JPK, warto zaopatrzyć się w profesjonalny program finansowo – księgowy. Godnym polecenia narzędziem tego rodzaju jest program Hogart JPK.

Hogart JPK to aplikacja umożliwiająca zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Narzędzie zostało stworzone z myślą o obsłudze każdej z dostępnych struktur JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB oraz JPK_EWP. Program stanowi również repozytorium wygenerowanych i przesłanych plików wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Hogart JPK to:

 • Gotowe wersje aplikacji dla przedsiębiorstw różnych wielkości,
 • Obsługa active directory,
 • Kompletny log procesów (audit trial),
 • Brak ingerencji w ERP lub bazę danych,
 • Możliwość rozbudowy,
 • Pełna obsługa procesów,
 • Przechowywanie historii przetwarzania,
 • Możliwość przeglądania, sortowania i filtrowania danych,
 • Łatwy eksport danych np. do Ms Excel,
 • Pełne wsparcie powdrożeniowe od firmy Hogart,
 • Wiele wersji językowych,
 • Łatwa integracja modułu.

Jedną z zalet programu Hogart JPK jest modułowość aplikacji oraz możliwość podłączania do dowolnych źródeł danych. Co więcej, Hogart JPK jest na bieżąco aktualizowany, dzięki masz pewność, że program jest zgodny z obowiązującymi przepisami.  Aplikacja Hogart JPK współpracuje z następującymi programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan.