Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Nowy projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur zyskał pozytywną opinię Stałego Komitetu Rady Ministrów. To kolejny krok na drodze do wdrożenia obowiązkowego KSeF oraz digitalizacji sektora publicznego.

Krajowy System e-Faktur – w jakim celu został stworzony i kto może z niego korzystać?

1 stycznia 2022 roku polscy przedsaiębiorcy otrzymali możliwość dobrowolnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KseF). Podstawą prawną umożliwiającą wprowadzenie KSeF jest ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076). W praktyce KSeF to zaawansowana platforma teleinformatyczna służącą do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur tzw. ustrukturyzowanych, jak również umożliwiająca:

 • Nadawanie, zmianę lub odbieranie uprawnień do korzystania z opisywanej platformy, a także informowanie o nadmienionych uprawnieniach i ich sprawdzaniu,
 • Wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie przez okres 10 lat faktur ustrukturyzowanych tj. e-faktur,
 • Oznaczanie faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym fakturę w KSeF,
 • Dokonywanie analizy i kontrolę prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych,
 • Informowanie o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej, odrzuceniu faktury lub braku możliwości jej wystawienia ze względu na niedostępność platformy KSeF.

Z systemu KSeF mogą korzystać:

 • Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
 • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, będący w posiadaniu polskiego identyfikatora podatkowego NIP.

Korzyści wynikające ze stosowania systemu KSeF

Wdrożenie oraz aktywne korzystanie z systemu KSeF związane jest z szeregiem korzyści, takich jak m.in.

 • Gwarancja autentyczności pochodzenia i integralności treści e-faktury – wspomniane elementy nie podlegają ocenie organu podatkowego (gdyż wynikają one z obowiązujących przepisów).
 • Brak konieczności przechowywania i archiwizowania faktur – wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy której okres przedawnienia zobowiązania podatkowego jest dłuższy, niż 10 lat (gdyż tyle wynosi okres przechowywania przez system KSeF faktur strukturyzowanych).
 • Brak obowiązku udostępniania faktur na żądanie organu podczas kontroli (JPK_FA) – dane przekazywane na fakturach ustrukturyzowanych są zbieżne z tymi, których organ finansowy może oczekiwać w ramach struktury JPK_FA (składanej na żądanie). Z tego względu JPK_FA nie obejmie swoim zakresem faktur wystawionych jako faktury ustrukturyzowane.
 • Szybszy zwrot podatku VAT – w 40, zamiast 60 dni.

Zmiany w projekcie ustawy o KSeF

Główne zmiany, jakie zostały zawarte w projekcie ustawy o KSeF to m.in.:

 • Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Elektronizacja wiążących informacji (e-WIS)

Poza wymienionymi powyżej zmianami, projekt ustawy o KSeF przewiduje także wdrożenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji – WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa). Elektronizacja wiążących informacji (e-WIS) zakłada rozbudowę oraz zestrojenie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC). Z tego względu rozwiązanie nie będzie wymagać technologicznego wdrożenia u podatników. Projekt nie ograniczy również dostępu do instrumentów takich jak WIS, WIA, WIT i WIP. E-WIS umożliwi natomiast obsługę spraw w trybie zdalnym I zwiększy pewność obrotu gospodarczego.