Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

JPK – przekazywane bez wezwania i na żądanie organu

JPK – czyli Jednolity Plik Kontrolny – to rodzaj formy, w jakiej podatnik zobowiązany jest udostępnić administracji skarbowej informacje rachunkowo – podatkowe. Sam plik musi posiadać format określony uprzednio przez Ministerstwo Finansów. Tym samym opisywany dokument winien być sporządzony zgodnie ze schematem udostępnionym na stronie MF. Następnie gotowy plik należy przesłać fiskusowi – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – za pomocą aplikacji udostępnionej przez resort finansów, aplikacji on-line lub odpowiedniego programu księgowego. Przekazany w ten sposób dokument musi zostać opatrzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Innym sposobem dostarczenia pliku JPK jest przekazanie takowego na nośniku danych (np. pendrivie lub płycie CD/DVD). Nie jest możliwe zarówno przesłanie JPK na skrzynkę e-mail (należącą do fiskusa), jak i udostępnienie dokumentu przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

JPK przekazywane bez wezwania ze strony organu podatkowego – rodzaje 

Jeden z podziałów, jakie obowiązują w przypadku plików JPK, uwzględnia dwie grupy dokumentów: wysyłane przez podatnika bez wezwania oraz przesyłane na żądanie organu podatkowego.

JPK wysyłane bez wezwania to JPK_V7M i JPK_V7K.

JPK_V7M wraz z częścią ewidencyjną i deklaracyjną, zobowiązywani się przesyłać przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT raz w miesiącu, natomiast JPK_V7K obowiązuje w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie. W drugim z przypadków pliki JPK obejmujące dwa pierwsze miesiące każdego kwartału zawierają jedynie część ewidencyjną, zaś plik przesyłany za ostatni miesiąc kwartału uwzględnia zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Zarówno JPK_V7M, jak i JPK_V7K  podatnik winien jest przesłać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego – rodzaje 

Do plików JPK przekazywanych przez podatnika na żądanie organu podatkowego zaliczamy następujące typy dokumentów:

 • JPK_KR (księgi rachunkowe),
 • JPK_WB (wyciągi bankowe),
 • JPK_MAG (magazyn),
 • JPK_FA (faktury),
 • JPK_FA_RR (faktury wystawiane w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego),
 • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • JPK_EWP (ewidencja przychodów).

Należy dodać, że organ podatkowy może zażądać od podatnika (prowadzącego księgi podatkowej/dowód księgowy przy wykorzystaniu odpowiedniego programu komputerowego) przekazania konkretnego rodzaju JPK w trakcie wykonywania czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Zakres danych, jakie podatnik zobowiązany jest przedstawić na żądanie organu podatkowego jest zależny m.in. od przedmiotu oraz stanu prowadzonej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 32a ustawy o VAT, przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku przesyłania na żądanie organu podatkowego JPK_FA w zakresie uwzględniającym faktury ustrukturyzowane. Zwolnienie z w/w obowiązku wynika z faktu, iż nadmienione organy mają dostęp do JPK_FA za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Zmiany w raportowaniu od 2023 r.

Wraz z początkiem 2023 r. zarówno podatnicy CIT, jak i PIT będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przy wykorzystaniu odpowiednich programów księgowych oraz do przesyłania w/w danych pod postacią pliku JPK w terminie do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zostaną zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i kosztów, jak również ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy wykorzystaniu odpowiednich programów księgowych. Zarówno księga, jak i ewidencje winna zostać przesłana do urzędu skarbowego w postaci pliku JPK w trakcie roku podatkowego i po jego zakończeniu. Wspomniane dokumenty – w trakcie roku podatkowego –  będą przekazywane zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca (w przypadku, gdy są one podstawą ustalania zaliczek miesięcznych) lub kwartału (w przypadku ustalania zaliczek kwartalnych) – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio miesiąca albo kwartału. Wysyłka pliku JPK po zakończeniu roku podatkowego będzie musiała zostać zrealizowana do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. Zarówno zasady, jak i terminy wysyłki poszczególnych dokumentów, które obowiązują podatników PIT, będą stosowane w przypadku podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl art. 66 ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), podatnicy zobowiązani są przesyłać  księgi, ewidencje i wykazy (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2022 r. Wejście w życie w/w regulacji nie jest jednak pewne, gdyż aktualnie rozważane jest odroczenie terminu ich wprowadzenia.

 

 

eFaktury do KSeF

Już od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta i obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Początkowo korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie dobrowolne. Taki stan rzeczy ma jednak zmienić się wraz z nadejściem roku 2023, gdyż to właśnie wtedy planowana jest zmiana charakteru platformy KSeF z fakultatywnego na obligatoryjny.

KSeF i e-faktury – co to takiego?

KSeF

Platforma KSeF MF to system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów stworzony w celu odbierania faktur wystawianych przez FIRMY (wysyłka w formacie XML). Sam proces pobierania dokumentu będzie odbywał się przy wykorzystaniu bramki/API.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) został stworzony z myślą o:

 • nadawaniu, weryfikowaniu oraz powiadamianiu o uprawnieniach do korzystania z KSeF,
 • wystawianiu, odbieraniu i przechowywaniu (przez okres 10 lat) dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
 • nadawaniu fakturom ustrukturyzowanym numeru identyfikującego takowe w KSeF,
 • możliwości kontroli zgodności danych z faktur ustrukturyzowanych,
 • powiadamianiu o wystawieniu faktury strukturyzowanej, odrzuceniu faktury lub braku możliwości jej wystawienia z powodu niedostępności KSeF,
 • sprawniejszej i efektywniejszej kontroli faktur przez organy skarbowe,
 • zwalczaniu oszustw podatkowych,

E-faktury

Faktura elektroniczna (czyli e-faktura) to faktura ustrukturyzowana, do wystawienia której użyto Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym tej fakturze numerem identyfikującym w KSeF. Ten rodzaj faktury elektronicznej zostanie oddany do powszechnego użycia już  w styczniu 2022 r.

Zasada działania

Po wpisaniu do systemu KSeF danych faktury, platforma przydzieli jej unikalny numer identyfikujący. Poza tym system sprawdzi zgodność danych zawartych we wspomnianym dokumencie, porównując je ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. W założeniu faktura będzie uznana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez KSeF numeru identyfikacyjnego. 

Należy dodać, iż czynności takie jak anulowanie, wystawienie duplikatu, odesłanie faktury, wystawienie faktury pro forma lub FV RR nie będą możliwe. Noty korygujące mają zastosowanie na zasadach ogólnych, nie są jednak dostępne w KSeF.

Stosowanie e-faktury

Korzystanie z e-faktury będzie wymagało spełnienia wyznaczonych przez ustawodawcę warunków. Wśród takowych wymienić należy:

 • Uzyskanie akceptacji odbiorcy na otrzymywanie faktury ustrukturyzowanej przez KSeF – poza akceptacją, podatnik winien jest uzyskać oddzielną zgodę dla samej faktury ustrukturyzowanej. Brak uzyskania akceptacji oznaczać będzie wysyłkę faktury bezpośrednio przez sprzedającego (nie zaś system KSeF).
 • Uzyskane uprawnień do korzystania z KSeF  (podatnik, biuro rachunkowe, pełnomocnik) – zasady uzyskiwania, weryfikowania uprawnień, jak i uwierzytelniania dostępu do KSeF zostaną określone przez ustawodawcę w rozporządzeniu.

Zalety korzystania z e-faktury

Korzystanie z e-Faktur ma z założenia wiązać się ze sporą liczbą korzyści. Podatnicy, którzy zdecydują się na używanie opisywanego rodzaju dokumentu elektronicznego zostaną automatycznie zwolnieni z obowiązku przechowywania papierowej wersji faktury. Wynika to z faktu, iż e-faktury trafią na serwer KSeF, gdzie będą znajdować się przez okres 10 lat. Z tego też względu zniknie konieczność wystawiania duplikatów. Z punktu widzenia podatnika, jedną z najistotniejszych zalet korzystania z e-faktury będzie możliwość uzyskania szybszego zwrotu podatku VAT (w ciągu 40 dni). Aby otrzymać zwrot VAT w podanym czasie, podatnik musi jednak spełnić pewne warunki. Do takowych zalicza się m.in.:

 • Konieczność wystawiania jedynie faktur ustrukturyzowanych w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego podatnik ubiega się zwrot VAT (sprzedaż krajowa, WDT, zaliczki). Nie jest przy tym istotny fakt, iż podatnik wystawia także inne faktury – o ile nie jest możliwe dla nich skorzystanie ze wzoru faktury strukturyzowanej
 • Przez rok bezpośrednio poprzedzający okres, za który podatnik ubiega się o zwrotu, był on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje za każdy okres rozliczeniowy i miał rachunek na białej liście podatników.
 • Kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie jest nie wyższa, niż 3000 zł.

Program do e-Faktur (KSeF)

Zarządzanie wysyłką i odbiorem faktur z/do KSeF MF może być bardzo proste. Wystarczy wyposażyć się w odpowiednie narzędzie umożliwiające integrację dowolnego systemu ERP z krajowym systemem e-Faktur. Programem tego typu jest narzędzie naszej firmy eFaktury do KSeF.

Program pozwala m.in. na:

 • Pobieranie i przetwarzanie danych z dowolnych źródeł,
 • Przetwarzanie, pełną kontrolę i weryfikację poprawności kolejnych kroków,
 • Podgląd danych,
 • Export do Ms Excel,
 • Ostateczne generowanie w oczekiwanym formacie XML,
 • Wysyłkę na wskazany portal z pobraniem statusu wysyłki i UPO.

 

 

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych 

Czym jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy – potocznie zwany mianem akcyzy – to rodzaj podatku pośredniego. W odróżnieniu od podatku od towarów i usług, nie ma on charakteru powszechnego, a tym samym obejmuje jedynie wybrane kategorie produktów. Charakter akcyzy określany jest jako cenotwórczy co oznacza, że jest ona wliczona w cenę sprzedaży, a zatem obciąża ostatecznego nabywcę towaru.

W przypadku Unii Europejskiej podstawowym aktem prawa wspólnotowego w zakresie akcyzy jest dyrektywa Rady 2008/118/WE, natomiast w wypadku Polski swego rodzaju odpowiednikiem wspomnianego powyżej aktu prawnego są zapisy zawarte w ustawie o podatku akcyzowym oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie delegacji zawartych w w/w ustawie.

Czynności obligujące do odprowadzenia podatku akcyzowego

Obowiązek odprowadzania podatku akcyzowego obejmuje producentów i importerów wyrobów objętych akcyzą, zajmujących się ich produkcją, wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego, ich sprzedażą (na terenie Polski), eksportem i importem, nabyciem wewnątrzwspólnotowym i dostawą wewnątrzwspólnotową, nabyciem lub posiadaniem (jeśli od w/w towarów nie odprowadzono akcyzy), a także w przypadku, gdy doszło do powstania ubytków bądź niedoborów towarów akcyzowych zharmonizowanych w czasie ich produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub też przewozu.

Należy przy tym zaznaczyć, iż do grupy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zaliczane są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Grupa wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych obejmuje pozostałe wyroby akcyzowe, a zatem np. samochody osobowe, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, skóry futerkowe.

Podstawa opodatkowania 

Ze względu na zróżnicowanie przedmiotu opodatkowania, ustawa wyszczególnia różne podstawy opodatkowania. W przypadku wyrobów energetycznych są to litry, kilogramy lub wartość energetyczna; dla wyrobów tytoniowych – ilość sztuk wyrobów lub kilogramów; dla energii elektrycznej – ilość w megawatogodzinach; dla napojów alkoholowych – ilość hektolitrów napoju; dla samochodów osobowych – kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju, kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy (w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego) bądź też wartość celna (import). W związku z powyższym wyróżnia się trzy rodzaje stawek podatkowych, a mianowicie stawki kwotowe obejmujące wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe; stawki procentowe uwzględniające samochody osobowe (stawka progresywna dwuszczeblowa); jak również stawki kwotowo-procentowe odnoszące się do wyrobów tytoniowych.

Zmiany w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym

Zmiany w deklaracjach podatkowych dotyczących podatku akcyzowego weszły w życie 1 lipca 2021 r. Podstawę prawną ich wprowadzenia stanowi ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694). Tym samym podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą zobowiązani są do składania deklaracji akcyzowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez portal PUESC. Powyższe przepisy nie obejmują swoim zakresem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Comiesięczne składanie deklaracji akcyzowej obowiązuje w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania wyrobów węglowych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego oraz wyrobów gazowych.

Rodzaje składanych deklaracji

AKC-4/AKC-4zo – dotyczy podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,

AKC-WW – dotyczy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,

AKC-WG – dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

AKC-EN – dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,

AKC-ST/AKC-STn – dotyczy. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Termin składania deklaracji 

Deklaracje należy złożyć:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • w przypadku wyrobów węglowych do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w przypadku energii elektrycznej i wyrobów gazowych termin wiąże się z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

Kwartalne składanie deklaracji akcyzowej obowiązuje w przypadku:

 • produktów, które zostały zwolnione od akcyzy (wyjątek stanowią zwolnienia częściowe, zwolnienia realizowane przez zwrot akcyzy, zwolnienia ubytków wyrobów akcyzowych, całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych)
 • produktów opodatkowanych zerową stawką akcyzy, które wskazano w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Deklaracja uwzględniać będzie ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, który należałoby uiścić w razie niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub też zastosowania stawki zerowej.

Nowe wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Wspomniane powyżej zmiany dotyczące sposobu składania deklaracji akcyzowych nie są jedynymi nowelizacjami, jakie ustawodawca wprowadził w ostatnim czasie. 1 stycznia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie określające wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Tym samym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego zastąpiło obowiązujące do końca 2021 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175).

Wprowadzone zmiany o charakterze uszczegóławiającym obejmują swoim zakresem wyroby zwolnione od podatku akcyzowego, wskazanie danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wprowadzenie pola pozwalającego na (jednoczesne ze złożeniem korekty deklaracji) wnioskowanie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty (zgodnie z art. 75 ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące).

Nowe wzory obowiązują w przypadku następujących typów deklaracji akcyzowych:

 1. AKC/AKCzo (Deklaracja w sprawie podatku akcyzowego) oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych:
 • AKC/A (podatek akcyzowy od alkoholu etylowego),
 • AKC/B (podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich),
 • AKC/C (podatek akcyzowy od piwa),
 • AKC/D (podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu),
 • AKC/E (podatek akcyzowy od samochodów osobowych),
 • AKC/F (podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych),
 • AKC/H (podatek akcyzowy od energii elektrycznej),
 • AKC/I (podatek akcyzowy od paliw opałowych z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych),
 • AKC/J (podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC/K (podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów),
 • AKC/L (podatek akcyzowy od wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC/M (podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych),
 • AKC/N (podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich).
 1. AKC-WW (deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych),
 2. AKC-EN (deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej),
 3. AKC-ST/AKC-STn (deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego),
 4. AKC-WG (deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 5. AKC-KZ (deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego),
 6. AKC-PA (deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego).

Wśród najistotniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w w/w wzorach dokumentów, wymienić należy m.in. wprowadzenie informacji dotyczącej obowiązku składania deklaracji w postaci elektronicznej tj. „składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl.” (we wzorach dla AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn, AKC-EN oraz AKC-PA), jak również dodanie w części A wzorów AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-WG, AKC-ST/AKC-STn i AKC-PA wspomnianego wcześniej pola „wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” oraz miejsca na uzasadnienie (gdzie należy wpisać także wnioskowaną kwotę nadpłaty). Jeszcze do końca 2021r. podatnicy składający korektę deklaracji w postaci elektronicznej, chętni także na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty nie mieli możliwości jednoczesnego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Aktualnie wnioskowanie o stwierdzenie nadpłaty wymaga jedynie zaznaczenia opisywanego pola wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kwoty.

 

Ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie

Na mocy odświeżonego art. 136 ust. 6 ustawy, wyroby nowatorskie oznaczone znakami akcyzy w roku 2021, zachowują ważność do 28 lutego 2022 r. W praktyce oznacza to, że wyroby nowatorskie z banderolami nadanymi w ubiegłym roku, mogą być sprzedawane jedynie do końca bieżącego miesiąca (tj. 02.2022 r.) Po upływie wskazanego terminu, towary przeznaczone do dalszej sprzedaży muszą zostać oznaczone banderolami legalizacyjnymi. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2313)

Wzrost i obniżka akcyzy na wybrane wyroby alkoholowe i tytoniowe

Wprowadzone w styczniu 2022r. zmiany w przepisach akcyzowych skutkowały wzrostem podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe o 10%, jak również powstaniem tzw. Mapy Akcyzowej czyli harmonogramem zmian stawek podatku, jakie zostaną wprowadzone w ciągu kolejnych 5 lat (dla alkoholu po 5 proc. r/r w latach 2023-2027; dla papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich po 10 proc. w latach 2023-2027). Jako cel powstania Mapy Akcyzowej ustawodawca wskazuje umożliwienie producentom przygotowania się do zmian w prawie i odpowiedniego kształtowania swojej polityki cenowej.

Tym samym od 1 stycznia 2022 r. podwyższone zostały stawki podatku akcyzowego dla alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich o 10% (podwyżka nie uwzględnia cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.) Podwyższeniu uległa również minimalna stawka akcyzy na papierosy (ze 100%  do 105% całkowitej kwoty akcyzy), jak również
stawka akcyzy na wyroby nowatorskie (poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%). Ponadto ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia (w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy).

Należy przy tym dodać, iż na mocy innej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wprowadzone zostało obniżenie wysokości podatku akcyzowego (o połowę stawki akcyzy) dla tzw. niezależnych producentów napojów alkoholowych. Mowa między innymi o producentach win, miodów pitnych i wódek regionalnych.

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych 

Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, 29 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, na mocy której przesunięto rozpoczęcie elektronicznego prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy na 1 stycznia 2023 roku. Tym samym do roku 2023 ewidencje oraz inne dokumentacje będą mogły być prowadzone nadal na dotychczasowych zasadach.

 

Opłata akcyzowa AKC-4 

30 marca 2021 r. weszły w życie regulacje odnośnie podatku akcyzowe, natomiast 1 lipca obowiązywać zaczęły wzory deklaracji akcyzowych. Wprowadzone zmiany w przepisach o podatku akcyzowym dotyczą m.in.:

 • obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • nowych deklaracji akcyzowych dla podatników wykorzystujących wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy,
 • uszczelnienia systemu poboru akcyzy w zakresie obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym oraz paliwami opałowymi i żeglugowymi podlegającymi obowiązkowi znakowania i barwienia,
 • zwolnień z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego podmiotów prowadzących składy podatkowe,
 • zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej.

Od 1 lipca 2021 r. składanie przez podatników deklaracji w akcyzie możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem portalu PUESC.

Składanie comiesięcznych deklaracji akcyzowych obowiązuje w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania: wyrobów węglowych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, wyrobów gazowych.

Tym samym odnosi się ono do deklaracji AKC-4/AKC-4zo (deklaracja dla podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych), AKC-WW (deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych), AKC-WG (deklaracja dotycząca nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych, z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych), AKC-EN (deklaracja dotycząca nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej), AKC-ST/AKC-STn (deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego).

Termin składania deklaracji

Deklaracje należy złożyć:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • w przypadku wyrobów węglowych do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w przypadku energii elektrycznej i wyrobów gazowych termin wiąże się z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

Deklaracje podatkowe za okres kwartalny

Konieczność składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

 • objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

W deklaracji kwartalnej zawarte zostaną ilości wyrobów akcyzowych łącznie ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku, gdyby podmiot nie spełnił warunków koniecznych do skorzystania ze zwolnienia lub też zastosowania stawki zerowej.

Zobacz program Opłata akcyzowa AKC-4.

Elektroniczna ewidencja akcyzowa

Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy będą zobligowani do prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Celem wprowadzenia planowanych zmian jest m.in. lepsza kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie akcyzy.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej

Podmioty zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej :

 • Prowadzące składy podatkowe;
 • Posiadające status zarejestrowanych wysyłających;
 • Posiadające status zarejestrowanych odbiorców;
 • Nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Prowadzące księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Posiadające status podmiotu pośredniczącego;
 • Posiadające status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Prowadzące ewidencję suszu tytoniowego;
 • Posiadające status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Posiadające status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Programy do prowadzenia ewidencji akcyzowych

Do prowadzenia e-Ewidencji niezbędne będzie odpowiednie oprogramowanie. Obecnie spora część przedsiębiorców wykorzystuje w tym celu arkusz kalkulacyjny MS Excel. Jak zaznacza ustawodawca, wspomniany program nie będzie odpowiedni do tworzenia nowego typu ewidencji (interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB3-3.4013.57.2018.1.JS z dnia 8 maja 2018 r.). Tym samym wskazuje on, że aplikacja używana w celu prowadzenia ewidencji akcyzowych powinna spełniać kryteria nowego Rozporządzenia, a zatem:

 • umożliwiać wglądu w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniać ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą,
 • umożliwiać korektę danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania,
 • umożliwiać drukowanie określonych wpisów i raportów w porządku chronologicznym,
 • uniemożliwiać usuwanie wpisów,
 • umożliwiać generowanie raportu z ewidencji akcyzowej za określony zakres czasu w celu przedłożenia go właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.

Aplikacją spełniającą wszystkie, wymienione powyżej przesłanki jest nasz program e-Ewidencja Akcyzowa.

Podatek cukrowy

Czym jest podatek cukrowy? 

Obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku podatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w artykułach gotowych do spożycia. Został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Jakie napoje nie podlegają opłacie cukrowej? 

Opłacie cukrowej nie podlegają m.in. napoje posiadające w swoim składzie min. 20% soku owocowego, warzywnego lub warzywno- owocowego, natomiast ilość cukrów wynosi nie więcej, niż 5 gramów w przeliczeniu na 100 ml produktu. 

Ponadto opłata cukrowa nie obejmuje napojów będących:

 • wyrobami medycznymi lub/i suplementami diety
 • żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego
 • produktami przeznaczonymi do początkowego i dalszego żywienia niemowląt
 • wyrobami akcyzowymi
 • roztworami węglowodanowo – elektrolitowymi, pod warunkiem, że zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju
 • w których składzie na pierwszym miejscu znajduje się mleko lub przetwory mleczne (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.)

Podatek cukrowy – cel wprowadzenia 

Podatek cukrowy stanowi 96,5% przychodu Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskane środki przeznaczane są na finansowanie edukacji, działań profilaktycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z utrzymania i poprawy stanu zdrowia osób zmagających się z chorobami powstałymi na tle złych wyborów i zachowań zdrowotnych (nadwaga i otyłość). 

Kto podlega opłacie cukrowej?

Zgodnie z treścią art. 12d. ust 1 ustawy o zdrowiu publicznym, obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

 • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
 • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Tym samym do uiszczania opłaty cukrowej zobligowani są producenci wytwarzający/sprzedający napoje na skalę masową oraz przedsiębiorcy produkujący opisywane napoje w lokalach gastronomicznych lub restauracjach powstałych na terenie hotelu. Mowa w szczególności o tzw. domowych napojach tj. kompotach, lemoniadach etc. 

Wysokość podatku cukrowego

Podatek cukrowy składa się z opłaty stałej i zmiennej.

Opłata stała wynosi 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju  lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej.

Opłata zmienna wynosi 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml to suma w/w części.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających dodatek kofeiny lub tauryny wynosi 0,10 zł/1 litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających substancje słodzące oraz kofeinę lub taurynę to suma w/w części.

Napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej, niż 20% składu surowcowego oraz napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów/100 ml napoju są objęte jedynie zmienną częścią podatku. 

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł/1 litr napoju.

Zobacz program Opłata Cukrowa.

Podatek od małpek

Cel wprowadzenia podatku od „małpek”

Tzw. „małpki” to napoje alkoholowe w butelkach o pojemności mniejszej, niż 300 ml. Od 1 stycznia 2021 r. ich sprzedaż obciążona jest nową opłatą tj. tzw. podatkiem od „małpek” (podatkiem „małpkowym”). Wprowadzenie daniny ma związek z nowelizacją ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezpośrednim celem opisywanego działania jest zwłaszcza ograniczenie produkcji oraz spożywania napojów alkoholowych. Środki pozyskane z tytułu podatku od „małpek” kierowane są m.in. do NFZ oraz – w mniejszym stopniu – do gmin, w celu finansowania edukacji, profilaktyki oraz świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Kto jest zobligowany do uiszczania podatku od „małpek”?

Grupą przedsiębiorców zobligowaną do uiszczania opisywanej opłaty są podmioty posiadające zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, a zatem m.in. hurtownie zaopatrujące przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tym samym podatek od „małpek” nie dotyczy sprzedawców alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. puby, bary, kluby, restauracje).

Wysokość podatku od „małpek”

Podatek od „małpek” wynosi 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w butelce o pojemności mniejszej, niż 300 ml. Tym samym podatek „małpkowy” za zakup alkoholu w butelce o pojemności od 200 ml wynosić będzie 2 zł.  

Podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty muszą wnosić daninę za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza (na rachunek urzędu skarbowego). W przypadku zaniechania wniesienia w/w podatku na przedsiębiorcę nałożona zostanie sankcja w postaci dodatkowych opłat karnych. 

Program Podatek od „małpek”

Program Podatek od „małpek” to kompleksowe rozwiązanie stworzone z myślą o obsłudze procesu pobierania danych do kalkulacji podatku, weryfikacji ich poprawności, ostatecznej kalkulacji podatku, generowania deklaracji, podpisu, wysyłki, pobierania UPO itp. Aplikacja zapewnia także spełnienie wymagań ustawowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Podatek od „małpek” jest kompatybilny z następującymi programami ERP: SAP, INFOR SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż czy Comarch Optima.