Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Biała Lista Podatników VAT – co to takiego? 

Biała Lista Podatników VAT to ogólnodostępny zbiór informacji o firmach, które spełniają określone kryteria podatkowe i cieszą się renomą jako uczciwi płatnicy VAT. Stworzona wraz z nadejściem 1 września 2019 roku przez resort Ministerstwa Finansów, lista rejestruje dane dotyczące przedsiębiorców z ich statusem podatkowym.

Biała Lista Podatników VAT w Polsce to narzędzie powstałe w celu hamowania przestępstw podatkowych, szczególnie takich jak oszustwa związane z tzw. mechanizmem karuzeli VAT. Wprowadzenie Białej Listy ma za zadanie wzmacniać ufność wobec rzetelnych podmiotów gospodarczych oraz wprowadzać przejrzystość do zawieranych transakcji handlowych. Dzięki możliwości weryfikacji statusu, przedsiębiorcy mogą upewnić się, czy dana firma jest zarejestrowana jako aktywny podatnik VAT i posiada oznaczenie „Aktywny podatnik VAT” lub „Zwolniony podatnik VAT”.

Od roku 2020, Biała Lista Podatników VAT zawiera szczegółowe informacje o rachunkach bankowych aktywnych płatników VAT. To pozwala firmom sprawdzać, czy odbiorca płatności posiada rejestrowane konto. W przypadku, gdy płatność przekracza pewien próg i trafia na rachunek nieobecny w Rejestrze, na podmiot może zostać nałożona sankcja.

Jak działa Biała Lista Podatników VAT?

Dostęp do Białej Listy Podatników VAT w Polsce jest możliwy poprzez specjalnie stworzoną stronę internetową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Wyszukiwanie można prowadzić na podstawie numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej), numeru REGON lub nazwy firmy (w przypadku osób fizycznych konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru rachunku bankowego). Wyniki przedstawiają informacje na temat statusu VAT i ewentualnych zmianach w rejestrze. Biała Lista Podatników VAT jest aktualizowana raz dziennie (w dni robocze w godzinach od około 22:00 do 00:00).

Jakie dane znajdują się na Białej Liście Podatników VAT?

Biała Lista Podatników VAT zawiera informacje o podatnikach VAT takie jak m.in. 

 • Nazwa firmy lub imię i nazwisko
 • NIP (jeśli został nadany)
 • Status podmiotu (niezarejestrowany, wykreślony z rejestru, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zwolniony lub przywrócony)
 • Numer REGON (jeśli został nadany)
 • Numer PESEL (jeśli podmiot go posiada)
 • Numer w KRS (jeśli został nadany)
 • Adres siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
 • Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
 • Podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • Numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Numery rachunków widniejące na Białej Liście Podatników VAT 

Rachunki uwzględnione na Białej Liście Podatników VAT zostały automatycznie pozyskane z bazy Krajowej Administracji Skarbowej po uprzednim zaakceptowaniu w ramach Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, znanego jako STIR. STIR to Teleinformatyczny System Izby Rozliczeniowej, który umożliwia głównemu KAS analizę i przekazywanie informacji w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Numer rachunku firmy powinien zostać zgłoszony do STIR przez bank, który prowadzi jego obsługę. Są to te same numery rachunków firmowych, które zostają podane do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (na przykład po otwarciu konta firmowego w banku). W przypadku zmiany numerów rachunków, z których korzysta firma i braku takiej informacji dla urzędu skarbowego, konieczne jest dokonanie aktualizacji. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w KRS oraz spółki cywilne dokonują takiej aktualizacji bezpośrednio w urzędzie skarbowym przy wykorzystaniu formularzy NIP-8 i NIP-2, natomiast osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą składają to za pomocą CEIDG.

W przypadku zmiany urzędu skarbowego, ważne jest powiadomienie o posiadanych rachunkach firmy. Innymi słowy, rachunki te muszą być uwzględnione w zgłoszeniu aktualizacyjnym. Warto podkreślić, że prywatne rachunki bankowe, znane jako ROR (Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy), które przedsiębiorcy czasami wykorzystują, nie są ujawniane w rejestrze. Takie konta nie mają zastosowania w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Program Hogart Biała Lista – skuteczne i proste weryfikowanie podmiotów VAT 

Ręczna weryfikacja każdego partnera przed zawarciem transakcji to czaso- i pracochłonny. Dlatego też łączenie systemu finansowo-księgowego firmy z platformą udostępnianą przez Ministerstwo Finansów staje się nieodzownością. Jednym z godnych polecenia narzędzi służących do tego celu jest program Hogart Biała Lista.

Program Hogart Biała Lista automatycznie sprawdza status kontrahentów pod kątem ich obecności na Białej Liście. Aplikacja upraszcza proces masowej weryfikacji poprzez automatyczne konsultacje baz, takich jak VIES, KRS, CEIDG i inne. System samodzielnie dostarcza aktualne informacje na temat statusu podatników. Program monitoruje wybrane firmy w rejestrach. Procedury weryfikacyjne przeprowadzane są zgodnie z wcześniej zdefiniowanym harmonogramem, a wyniki kontroli wysyłane są na wskazane adresy e-mail.

Funkcjonalność programu Hogart Biała Lista:

 • Automatyczna weryfikacja,
 • Sprawdzenie bazy VIES,
 • Obsługa active directory,
 • Historia weryfikacji,
 • Sortowanie wyników,
 • Pełny log procesów,
 • Integracja z ERP,
 • Komunikat o aktualnym statusie,
 • Alerty na maile.

Link do strony produktu: Hogart Biała Lista