Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

30 marca 2021 r. weszły w życie regulacje odnośnie podatku akcyzowe, natomiast 1 lipca obowiązywać zaczęły wzory deklaracji akcyzowych. Wprowadzone zmiany w przepisach o podatku akcyzowym dotyczą m.in.:

 • obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • nowych deklaracji akcyzowych dla podatników wykorzystujących wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy,
 • uszczelnienia systemu poboru akcyzy w zakresie obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym oraz paliwami opałowymi i żeglugowymi podlegającymi obowiązkowi znakowania i barwienia,
 • zwolnień z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego podmiotów prowadzących składy podatkowe,
 • zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej.

Od 1 lipca 2021 r. składanie przez podatników deklaracji w akcyzie możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem portalu PUESC.

Składanie comiesięcznych deklaracji akcyzowych obowiązuje w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania: wyrobów węglowych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, wyrobów gazowych.

Tym samym odnosi się ono do deklaracji AKC-4/AKC-4zo (deklaracja dla podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych), AKC-WW (deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych), AKC-WG (deklaracja dotycząca nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych, z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych), AKC-EN (deklaracja dotycząca nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej), AKC-ST/AKC-STn (deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego).

Termin składania deklaracji

Deklaracje należy złożyć:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • w przypadku wyrobów węglowych do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w przypadku energii elektrycznej i wyrobów gazowych termin wiąże się z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

Deklaracje podatkowe za okres kwartalny

Konieczność składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

 • objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

W deklaracji kwartalnej zawarte zostaną ilości wyrobów akcyzowych łącznie ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku, gdyby podmiot nie spełnił warunków koniecznych do skorzystania ze zwolnienia lub też zastosowania stawki zerowej.

Zobacz program Opłata akcyzowa AKC-4.